csit

 

 

Organitza una jornada online el dia 30 d’octubre

 

JORNADA  D’ACTUALITZACIÓ DE TRESORERS

30 d’OCTUBRE 2020

 

OBJECTIUS:

Tractar diverses problemàtiques actuals de la operativa de les tresoreries locals, des d’un punt de vista eminentment pràctic:

  • Riscos i recomanacions per fer pagaments amb efectes alliberadors.
  • Serveis necessaris de les entitats financeres com a col·laboradores en la recaptació d’ingressos públics.
  • Costos per saldos bancaris.
  • Funcions dels secretaris-interventors a l’àmbit de tresoreria.
  • Competències dels tresorers en matèria de gestió i recaptació d’ingressos.
  • Situació actual de l’Impost sobre l’increment del Valor dels terrenys de nat. Urbana.
  • Presentació telemàtica d’avals

Persones destinatàries:

Tresorers, interventors i secretaris-interventors d'administració

local. Personal dels ens locals adscrits als departaments de tresoreria.

Lloc: Plataforma Zoom pel seguiment de la jornada online

Quota inscripció:

COL·LEGIATS: 120€

NO COL·LEGIATS: 160€

 

Pagament: Mitjançant transferència al compte: ES28 0182 4609 9502 0119 4677

(abans de la data de tancament de la jornada)

(ref. ingrés Jornada JAT  i nom i cognom de la persona assistent)

Tancament d'inscripcions: Dimecres 23 d’octubre de 2020

 

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí. 

 

PROGRAMA :

9:00 -  Connexió dels assistents.

9:15 - Inauguració de la jornada

9:30-10:45. QUAN UN PAGAMENT ÉS ALLIBERADOR: RISCOS I RECOMANACIONS

Ponent: Sra. Inmacualada Turu Santigosa. Tresorera de l’Ajuntament de Barcelona.

10:45-11:15 Pausa cafè

11:15-12:30 SITUACIÓ ACTUAL DE LES RELACIONS AMB LES ENTITATS FINANCERES: COL·LABORACIÓ EN LA RECAPTACIÓ D’INGRESSOS, COST DELS SALDOS

Ponent: Sr. Fernando González-Santacana Martín. Tresorer de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat

12:30-13:45 COMPETÈNCIES DELS SECRETARIS-INTERVENTORS EN MATÈRIES DE TRESORERIA. NOVES COMPETÈNCIES EN GESTIÓ D’INGRESSOS.

Ponent: Sra. Verònica Barquero Miró – Tresorera i Directora d’Hisenda de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

13:45-14:30 Breus apunts sobre:

  • SITUACIÓ ACTUAL DE L’ INCREMENT VALOR TERRENYS N.U.
  • PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D’AVALS

 

Taula rodona entre tots els ponents i assistents virtuals a través de la plataforma Zoom.

Condicions de la inscripció: 

1.       La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12:00 del dia 23 d’octubre

2.       La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció. 

3.       La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de quatre dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.

4.       La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de quatre dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament

de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.

5.       Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament. 
 

6. Enviament de material de l'acció formativa: totes les persones que hagin pagat la quota d'inscripció prèviament a la realització de l'acció formativa rebran el material disponible

 

7. Als assistents els serà facilitat un enllaç i un codi per a un sol usuari per a la connexió a la Jornada a través de la plataforma Zoom.

 

 

 

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació