JORNADA DE FORMACIÓ EN COMPRA I CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE

El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona (CSITAL Barcelona) conjuntament amb la Cooperativa Opcions han organitzat la jornada de formació sobre Eines i recursos per a la inclusió de criteris ambientals, socials i de bon govern a la compra i la contractació pública, que s’ha dut a terme a Barcelona.

La inauguració de la jornada ha anat a càrrec de la Llum Bruno, secretària del Consell Comarcal del Bages i vocal de la junta del CSITAL Barcelona, que ha posat èmfasi en la necessitat de professionalitzar l’àmbit de la contractació pública així com en la voluntat d’aprenentatge i implicació necessaris per avançar en el camí de la contractació pública estratègica.

La Itziar Müller, consultora tècnica en Compra i Contractació Pública Responsable, ha presentat el detall metodològic de l’estudi de casos pràctics de compra i contractació pública responsable dut a terme en col·laboració amb Setem i la Direcció de Coordinació de la Contractació Administrativa de l'Ajuntament de Barcelona. L’estudi persegueix, entre d’altres objectius, centralitzar pràctiques diverses en matèria de CPR dutes a terme per tot tipus de poders adjudicadors de l’estat espanyol, i analitzar-les de tal manera que es puguin replicar i compartir els aprenentatges derivats.

Acte seguit, la taula rodona ha comptat amb la participació de la Begoña Planas, tècnica d’innovació socioeconòmica de Barcelona Activa, en Francisco Blanco, expert en contractació pública, la Núria Blanchar, Directora dels Serveis de compra i contractació de l’Ajuntament de Granollers, i la Llum Bruno. Moderada per l’Amanda Ortega, experta en RSC i consultora en compra i contractació pública, s’han pogut compartir experiències i coneixements relacionats amb la transversalitat obligatòria de l’aplicació de consideracions ambientals a la compra i la contractació pública, la necessitat de generar espais de treball comuns entre la dimensió tècnica i la jurídica, la rellevància de l’esforç per a dur a terme els canvis proposats a la LCSP i l’amplitud de les possibilitats tècniques i eines existents que contribueixen a traslladar a la pràctica requisits i consideracions enfocades a minimitzar els impactes ambientals, socials i de bon govern de la compra i la contractació pública.  

La bona acollida de la jornada i la participació diversa tant de persones tècniques com del col·lectiu de secretàries, interventores i tresoreres, posa de manifest l’interès existent en aquestes qüestions per part dels cossos tècnics i jurídics, alhora que queda palesa la importància de la provisió de recursos i temps per a poder aplicar els canvis necessaris derivats d’una contractació pública estratègica basada en la generació d’impactes positius de caràcter econòmic, ambiental, social i de bon govern.

 

Jornada Formació  formació 2

 

JORNADA DE FORMACIÓ “EINES I RECURSOS PER A LA INCLUSIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS, SOCIALS I DE BON GOVERN A LA COMPRA I LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA”

Barcelona, 4 d’octubre de 2019

RECULL D’APRENENTATGES

No es tracta de la quantitat de consideracions a incorporar, sinó més aviat de la seva adequació tenint en compte els impactes potencials d’aquella compra i contractació i la capacitat de seguiment de les mateixes mitjançant mecanismes àgils.

És molt important recordar les dues parts que intervenen en un contracte, i contemplar mesures de suport per tal que el sector privat pugui donar resposta a les noves consideracions de forma alineada als objectius que persegueixen inicialment.

La magnitud de la tasca a abordar és tal que no és possible contemplar-ho d’una manera conjunta, sinó que cal començar mica en mica per aquells contractes amb menor complexitat, de manera que es vagi desenvolupant un nou procediment i cultura de compra i contractació pública.

El paper dels ens supramunicipals és clau a l’hora d’assegurar el coneixement compartit i els espais de treball conjunts.

Dur a terme consultes de mercat permet aconseguir informació rellevant que contribuirà a la justificació del desenvolupament dels plecs i a l’exercici del desglossament del pressupost, si bé és cert que les consultes requereixen d’un cert temps.

Hem fet molts avenços malgrat encara quedi força camí per recórrer. És tan clar el que cal fer que no és normal que encara no s’hagi fet.

Les noves oportunitats inclouen la possibilitat d’implicar a la societat civil en les meses de contractació.

Ens cal una petita gran revolució a favor de la qualitat tècnica basada en paràmetres ambientals, socials i de bon govern.

L’aplicació efectiva de la LCSP requereix d’una governança coordinada i compartida que asseguri el desenvolupament de les eines contemplades a la pròpia llei, i contribueixi a la implantació efectiva i real de la mateixa.

És important considerar la rebaixa del pes del preu quan s’incorporen consideracions ambientals, socials i de bon govern, sempre havent considerat prèviament els aspectes de solvència vinculats en aquest sentit.

Revisar la fórmula de distribució dels punts del preu, assignar tasques d’assessorament en matèria de CPR a persones tècniques expertes en els diferents àmbits, implantar projectes pilot en matèria d’avaluació i homologació de proveïdores i crear repositoris i directoris en línia juntament amb instruccions i normativa interna específica són exemples d’eines i procediments que permeten traslladar a la vessant operacional la inclusió de consideracions ambientals, socials i de bon govern a la compra i la contractació pública.

L’avaluació d’impacte i el reconeixement de les limitacions inherents a la compra i la contractació pública són elements clau per a garantir l’èxit en l’assoliment dels objectius perseguits en un inici.

Documentació i enllaços d’interès:

•    Fonts de dades per a l’estimació dels pressupostos:
o    Banc d’Espanya
o    IDESCAT / INE / EUROSTAT
o    Guies per a l’aplicació del cost de cicle de vida com a criteri d’adjudicació als plecs de contractació
•    Plan de impulso a la CPR de la LCSP
•    Directriu 1/2019 de la Direcció general de Contractació Pública sobre l’aplicació de clàusules de millores laborals i salarials com a criteri de valoració en determinats contractes.
•    Portal web de contractació pública responsable de REAS
•    Ponència de Jose María Gimeno Feliu de l’ObCP a la “Jornada sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público: luces y sombras”
•    “La inclusió d’aspectes ambientals, socials i de bon govern a la contractació pública. Anàlisi de casos” d’Opcions i Setem
•    “Guia de compra pública responsable y del fomento de la contratación pública de entidades y empresas de la Economía Social” de CEPES
•    “Cap al 99,3% responsable. Guia per a la defensa i la promoció dels drets humans en la contractació pública” de NovAct, SCI i Nexes
•    “50 criterios de Calidad y Excelencia para la prestación del servicio, que aportan valor en la contratación pública” del Club Excelencia en Gestión
o    Jornada de compra i contractació pública responsable organitzada per la XMESS (Barcelona, març 2019): Documentació // Relatoria
•    Agenda 2030
•    Principis d’Empresa i Drets Humans
•    Llei d’informació no financera
•    Guia de convenis col·lectius aplicables de la contractació pública
•    Recurso 764/2018 C.A. Principado de Asturias 52/2018 - Resolución nº 235/2019- Impugnació clàusules socials.

Referencials tècnics (ex):

•    ISO 26000
•    ISO 20400
•    SRS de Global Reporting Initiative
•    Ecolabel index
•    SROI
•    SDG Compass

Grups d’interès (ex):

•    Electronics Watch
•    Better work
•    Portal de Contractació Pública Sostenible de l’Ajuntament de Barcelona (inclou instrucció de contractació reservada, guia de clàusules ambientals i socials i guia de compra pública innovadora entre d’altres).
•    Portal de Transparència de l’Ajuntament de Madrid
•    Directori en línia d’empreses de l’Economia Social de Barcelona Activa

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació