Organitza una jornada el dia 14 de novembre

 

JORNADA SOBRE LA GESTIÓ DEL PERSONAL TEMPORAL I INTERÍ A L'INICI DEL MANDAT

 

 

OBJECTIUS:

El CSITAL Barcelona organitza el proper dia 14 de novembre de 2019 una jornada sobre la gestió del personal temporal i interí a l’inici del mandat.

En un context de nous governs municipals, pressupostos generals de l’Estat prorrogats i l’abundant jurisprudència en relació al personal temporal i interí, es pretén dur a terme una jornada per aprofundir en aquesta temàtica i posar en comú els problemes que es deriven de la seva gestió.

 

Persones destinatàries:

Secretaris/àries i interventors/es d’administració local, tècnics i personal administratiu de les àrees de Recursos humans de les corporacions locals,  i càrrecs electes.

 

Lloc: Auditori del  Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona.
(carrer Casp 130 edifici COACB. Planta -1).

 

Quota inscripció:

COL·LEGIATS: 60€

NO COL·LEGIATS: 130€

 

Pagament: Mitjançant transferència al compte: ES28 0182 4609 9502 0119 4677 (ref. ingrés JER i nom i dos cognoms de la persona assistent)

 

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí

 

Professorat

Sr. Xavier Boltaina Bosch

Professor de funció pública de la UB i directiu públic professional de la Diputació de Barcelona, especialista en recursos humans.

 

Programa

08:45-09:00 Recepció de les persones assistents

9’50-10,00      Inauguració de la jornada

Sra. Aurora Corral García, Presidenta del CSITAL Barcelona

10'00-11’00    Durant el matí es tractaran els següents aspectes:

1. La problemàtica del personal funcionari interí i laboral temporal a les entitats locals catalanes.

2. La consolidació dels empleats temporals: ¿quines normes pressupostaries són aplicables per al 2019 i 2020 en absència de Llei de Pressupostos?

3. Taxes de reposició aplicables transitòriament per al 2019 i 2020.

4. Els nous criteris sobre els treballadors indefinits no fixos.

5. La problemàtica sobre les indemnitzacions per fi de contracte laboral temporal i de funcionari interí.

6. Les fórmules alternatives: la problemàtica interpretació judicial de les comissions de servei.

7. La jurisprudència sobre el nomenament de funcionaris interins per llocs amb exercici d'autoritat: de la policia local a la resta de llocs afectats per l'article 92 de la Llei de Bases.

 

11’00-11’30 Pausa esmorzar

11'30-14’00 Continuació de la jornada amb els aspectes que han quedat per desenvolupar.

14’00- 14’30 Torn de precs i preguntes

14’30- 15’00  Cloenda de la Jornada

 Sra. Aurora Corral García, Presidenta del CSITAL Barcelona.

 

Condicions de la inscripció:

 

  1. La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12:00 del dia hàbil anterior a la celebració de la jornada.
  2. La confirmació per part del CSITAL Barcelona de la inscripció en l'acció formativa, genera la meritació de la quota d'inscripció. 
  3. La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Barcelona) de la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la factura emesa pendent d'abonament.
  4. La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués estat abonada.
  5. Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran inscriure al seu personal, a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Barcelona, fins que no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL Barcelona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.

 

 

 

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació