Important sentència relativa a l'IVTNU

 

El Tribunal Suprem en sentència núm 1163/2018, de data 9 de juliol de 2018, resolent la qüestió amb interès casacional objectiu, ha declarat que pot liquidar-se l'impost, excepte en aquells casos en què l'obligat  al pagament provi que no hi ha hagut increment de valor.

El T.S. rebutja  la tesi de diferents Tribunals de Justícia (TSJ de Madrid, TSJ de Catalunya, TSJ de Galícia, TSJ de Castella i Lleó, TSJ de Navarra), que han vingut anul·lant sistemàticament les liquidacions d'IVTNU, amb independència que les mateixes s'haguessin practicat  en transmissions en què existia evidència d'increment  de valor.

Diu el T.S. que només  "debe declararse inconstitucional y nulo el artículo 110.4 del THL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica".

Haurà de ser el legislador qui defineixi els mitjans i criteris per determinar l'existència/inexistència d'increment de valor,  però mentre no es compti amb la corresponent modificació legal, aclareix el T.S. que correspon a l'obligat tributari provar la inexistència d'increment de valor del terreny onerosament transmès. Per a això, el subjecte passiu "ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las escrituras públicas. Aportada por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la administración la que se pruebe en contra de dichas pretensiones".

No  procedeix  la rectificació d'autoliquidacions d'IVTNU, ni la devolució d'ingressos  efectuats per tal concepte, en aquells casos en què no s'acredita per l'obligat tributari la inexistència d'increment de valor.

Sens dubte, continua sent necessari comptar amb la tan esperada modificació legal, però de moment és una gran notícia saber que els Ajuntaments poden  continuar  liquidant l'impost, aplicant els preceptes de la Llei d'Hisendes Locals, excepte quan el subjecte passiu al·legui i "provi" la inexistència d'increment de valor del terreny transmès. I una gran notícia és que no procedeix retornar els ingressos percebuts per liquidacions i autoliquidacions d'IVTNU (excepte si és provés la inexistència d'increment).

CSITAL

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació