Us informem que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de  la Generalitat de Catalunya ha publicat a la seva pàgina  web  la Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert, actualitzada a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Podeu consultar la Guia aquí.

 

contractacio

Us informem que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de  la Generalitat de Catalunya ha publicat a la seva pàgina  web  la Guia per a la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars dels contractes de serveis adjudicats per procediment obert, actualitzada a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Podeu consultar la Guia aquí.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació