Com recordareu el Consell de CSITAL de Catalunya va enviar una nota informativa el 27 de desembre de 2017 detallant els trets principals del  Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que podeu consultar a la pàgina web del Col.legi .

El 28 de febrer de 2018, el  El Ministerio de Hacienda y Función Pública  ha publicat en lOficina Virtual de Coordinación Financiera con las entidades locales la GUIA per a la cumplimentación de la aplicación y el cálculo del periodo medio de pago de las EELL: Real decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el real Decreto 635/2014, de 25 de julio” que desenvolupa els aspectes següents:  tracta les següents qüestions:

 1.      Definició del PMP en el RD 1040/2017  com a indicador per a mesurar el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics.

1.1.Àmbit subjectiu d’aplicació als subjectes prevists a l’article 2.1 de la LOEPSF: Sector administracions públiques segons la definició del SEC 2010.

1.2.Operacions seleccionades pel càlcul del PMP

1.3.Terminis per a la seva presentació, segons Ordre HAP/2105/2012 mitjançant l’aplicació AUTORIZA  de l’Oficina virtual de coordinació financera amb les entitats locals.

1.4.Subjectes obligats a la remissió d’informació.   Es centralitza per a tots els ens definits a l’art. 2.1 de la LOEPSF en ens interventors dels ens locals.

1.5.Dades a incloure en l’aplicació informàtica de càlcul del PMP.

 2.      Càlcul del rati de les operacions

2.1. Càlcul Rati de les operacions pagades

2.2.Càlcul Rati de les operacions pendents de pagament

2.3.Signatura electrònica per la remissió de la informació

2.4. Incompliment de l’obligació de remissió d’informació

 3.      Publicitat del PMP en els portals web de les entitats locals amb els models homogenis que faciliti el MIHAFP

3.1.Model tipus de publicació del PMP

3.2.Entitats a les que es refereix l’article 3.2 de la LOEPSF, diferents de les societats mercantils.

 

Podeu consultar aquí la GUIA  sobre el PMP publicada pel MINHAFP  ajustada als requeriments del  RD 1040/2017.

 

oficina_virtual

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació