NOTA INFORMATIVA DEL CONSELL DE CSITAL DE CATALUNYA SOBRE ELS RESULTATS DE L'INFORME DEL TRIBUNAL DE COMPTES NÚM. 1260  SOBRE ELS ACORDS I RESOLUCIONS CONTRARIES A LES OBJECCIONS DELS INTERVENTORS DELS ENS LOCALS DELS ANYS 2014 I 2015.

El Ple del Tribunal de Comptes va aprovar  el  21 de desembre de 2017 el primer informe de fiscalització, emès desprès de la modificació del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals de l'exercici 2017, en el qual es recullen els resultats de la informació rebuda  sobre els acords i resolucions contraris a les objeccions formulats pels interventors dels ens locals i sobre les anomalies detectades en matèria d'ingressos, així  com sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia referit als exercicis 2024 i 2015.

 Les  principals conclusions de l'informe núm. 1260 són els següents:

 

  • Compliment de la remissió de la informació. Els ens locals en els quals els òrgans de control intern varen remetre al 31 de desembre de 2016  la informació requerida referent a als exercicis 2014  i 2015 varen representar  el 54% i del 55% respectivament.

Aquest percentatges incrementen en funció de la mida dels municipis fins a un 65% pels que tenen més de 25.000h i  un 100%  pels de més de 100.000h.

 

  • Configuració del control intern. L'informe senyala una restringida configuració del control intern i una mancança de control sobre la bona gestió financera (eficàcia, eficiència i economia) de les  actuacions dels ens locals, donat que:
    • El 50% de les entitats aplicaven la fiscalització limitada prèvia  sense acord previ del Ple i únicament comprovaven l'adequació i suficiència de crèdit i la competència de l'òrgan.

           El 70% d'aquestes entitats no duia a terme el control financer posterior.

  • EL control financer té un caràcter residual ja que únicament estava implantat en un 10% de les entitats l'any 2014 i un 9% l'any 2015.

- Resultats rellevants del control.

Quadre informe núm_1260

 

Per matèries, els expedients de contractació han representat el 44% de les objeccions efectuades i més del 80% de l'omissió de fiscalització prèvia i un 67% de l'import.

Les anomalies en matèria d'ingressos corresponen a una heterogeneïtat d'expedients ja que ha  afectat l'any 2014 als de subvencions i ingressos patrimonials i l'any 2014 als de taxes i impostos .

- Principals recomanacions de l'informe.  

  • Establir procediments i mecanismes interns per impulsar la remissió d'informació per part dels òrgans de control intern
  • Dotar als òrgans de control intern de les entitats locals d'efectius suficients per poder dur aquest terme adequadament la funció interventora i el control financer.
  • Regular les funcions dels òrgans de control intern amb l'elaboració de manuals interns de procediments.  
  • Establir procediments de gestió que garanteixin el començament dels expedients de contractació per tal evitar l'execució de despeses sense cobertura pressupostària finalitzats els contractes previs.
  • Identificar les causes estructurals, organitzatives i les pràctiques de gestió que donin lloc acords que donin lloc de forma habitual a objeccions  de l'òrgan interventor  i adoptar mesures per resoldre-les.

LA JUNTA DEL CSITAL DE CATALUNYA

Podeu consultar aquí l'informe núm. 1.260  i  la Nota resum el Tribunal de Comptes

CSITAL Catalunya

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació