El dia 22 de desembre de 2017 s'ha publicat en el DOUE aquesta Resolució, en la qual el Parlament Europeu efectua diverses consideracions i recomanacions sobre com crear un entorn favorable perquè les empreses, incloses les emergents, creïn ocupació.

En aquest sentit, i pel que fa a la contractació pública, el Parlament Europeu "atorga la màxima importància a què els Estats membres apliquin la Directiva 2011/7/UE per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que preveu, en el cas de les operacions entre empreses i autoritats públiques, que es vetlli perquè el termini de pagament fixat al contracte no excedeixi els terminis establerts en l'article 4, apartat 3, tret de quan aquest s'hagi recollit expressament en el contracte i estigui objectivament justificat tenint en compte la naturalesa o les característiques específiques del mateix, sense que en cap cas superi els 60 dies naturals"; i "considera que s'ha de millorar el marc de participació de les PIME als contractes públics".

També, en matèria d'innovació, el Parlament Europeu "subratlla la importància de la investigació i la innovació per millorar la competitivitat, la productivitat, la sostenibilitat i la possible creació d'ocupació per part de les PIME europees"; i "assenyala la importància que Horitzó 2020 i l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia concedeixen a la creació de PIME innovadores amb alt creixement". En aquest sentit, "demana una millor coordinació dels mecanismes de finançament de la UE, en particular, les inversions dels Fons Estructurals, el FEDER, Horitzó 2020 i el BEI, sobretot pel que fa al finançament de les PIME innovadores", i estima que "han d'intensificar-se els esforços per informar els emprenedors potencials i existents de forma comprensible i exhaustiva sobre les possibilitats de finançament a través de «finestretes úniques» situades a totes les regions, i per animar els intermediaris financers que utilitzin en gran mesura els instruments de finançament disponibles".

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació