En el BOE del 29 de desembre s’ha publicat l’Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la que es publiquen els límits dels diferents contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 2018. 

Aquesta modificació respon a la publicació en el DOUE de 19 de desembre de 2017 dels Reglaments Delegats (UE) de la Comissió 2017/2364, 2017/2365, 2017/2366 i 2017/2367, de 18 de desembre de 2017, pels quals es modifiquen respectivament, les Directives 2014/25/UE, 2014/24/UE i 2009/81/UE, del Parlament Europeu i del Consell, i afecta als llindars  d’aplicació en els procediments d’adjudicació dels contractes subjectes a regulació harmonitzada fixats en les normes següents:

−     Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

−     la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments d’adjudicació dels contractes en els sectors de l’aigua l’energia, els transports i els serveis postals.

−     La Llei 24/2011, d’1 d’agost, de contractes del sector públic en els àmbits de seguretat.

−     La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

La Junta del CSITAL de Catalunya

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació