En el BOE del dissabte 23 de desembre s’ha publicat el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Les principals característiques d’aquesta modificació són:

1.       Reforça el compliment de la normativa europea sobre la lluita la morositat determinada per  la Directiva 2011/7/UE, de 16 de febrer de 2011, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials dissipant el dubtes  amb el termini de pagament establert per la Llei 3/2004, de 29 de desembre,  per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i el concepte de període mig de pagament a proveïdors (PMP) assenyalat per  la LOEPSF.

Així, en el cas de la LOEPSF, el PMP s’entén com a l’ interval temporal en que cada administració deutora ha de fer front als deutes amb els seus proveïdors, computant com a termini mig, que si s’incompleix dona lloc a l’adopció de les mesures previstes a la LOEPSF.

Mentre que en la Llei 3/2004  la determinació del termini de pagament de les operacions comercials constitueix un termini de temps subjecte a les regles de càlcul establertes en aquesta Llei, l’ incompliment del qual comporta el meritament automàtic d’interessos del deute impagat des de el transcurs del termini de pagament aplicable. 

2.       No suposa una modificació el termini màxim de pagament a proveïdors, que segueix estant en 30 dies, sinó del càlcul del PMP que ara es comença a computar des de l’aprovació de la factura  i no, com fins ara,  que es feia des de els  30 dies següents  a l’entrada de la factura en el registre administratiu, registre comptable de factures o sistema equivalent.

Així, segons la nova redacció de l’article 5 del Reial decret 635/2014, s’entendrà per número de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de:

a)     La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a la data de pagament material per part de l’administració. 

b)     La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns entregats o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de l’administració.

c)     La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre de factures o sistema equivalent, fins la data de pagament material per part de l’administració, en els supòsits en els  que o bé no resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats o bé la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat .

3.       Concreta el procediment a seguir per les corporacions locals en el cas d’incompliment del termini màxim de pagament als proveïdors assenyalat en l’article 18.5 de la LOEPSF.

Segons la Disposició final cinquena del Reial decret 1040/2017, aquest entrarà en vigor el dia següent a la publicació en el BOE, amb l’excepció de la modificació de l’article 5 del Reial decret 635/2014, que regula el càlcul del període mig de pagament de cada entitat, que ho farà  l’ 1 d’abril de 2018. 

Podeu consultar aquí la nota de premsa publicada pel MIHFP i el RD 1040/2017.

 

 

La Junta del CSITAL de Catalunya

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació