Els apartats 3 i 4 de l’article 328  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic estableixen l’obligació de  la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat de coordinar el compliment de les obligacions d’informació que imposen les obligacions de contractació, així com d’emetre  un informe referit a tots els poders adjudicadors estatals, autonòmics i locals respecte  a la contractació pública per a ser remès a la Comissió Europea.

En compliment del citat article 328.3 d)  en el BOE del 21 de novembre de 2017, es va publicar la Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Subsecretaria, per la que s’aproven l’aplicació informàtica i el qüestionari electrònic necessaris per a elaborar l’informe al que es refereix l’article 328.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de contractes del sector públic,  en el qual les entitats locals han de complimentar la informació referida als contractes subjectes a regulació harmonitzada, l’anunci dels quals s’hagi publicat entre l’ 1 de gener de 2017 i el 15 de desembre de 2017.   

 

Us adjuntem la Circular 15/2017 de la FEMP, de 20/12/2017 en la que es concreten les peculiaritats de la remissió d’informació   per les entitats locals  en funció del nombre d’habitants.

 

La Junta del CSITAL de Catalunya  

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació