Pla Anual normatiu de l'Administració General de l'Estat

El 7 de desembre de 2017 El Consell de Ministres va aprovar el Pla Normatiu de l'Administració General de l'Estat per l'any 2018, en compliment del que disposa  la Llei 40/2015, d'1 d'octubre i el Real Decret de 24 de març i el Reial decret  286/2017, de 24 de març de 2017.  

El Pla preveu l'aprovació de:

  • 287 normes de les quals,  9 tindran el rang de llei orgànica, 38 de llei ordinària i 240 de Reial decret.
  • 44 propostes normatives que deriven de la transposició de Directives europees: 4 lleis orgàniques i 23 decrets
  • La transposició de 52 Directives comunitàries .

Entre les normes esmentades que inclou el Pla es poden cita:

  • Els Reglaments de desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • La Llei de reforma del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  • La llei de modificació de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el sistema de finançament de les Comunitats autònomes de règim comú i Ciutats amb Estatut d'Autonomia.
  • El Reial decret de règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
  • La modificació del Codi Civil, el Codi Mercantil, el Codi Penal, la Llei d'enjudiciament Civil, la Llei d'enjudiciament criminal i la Llei Orgànica del Poder judicial.

 

Més informació:

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/071217-enlaceplan.aspx

Presentació

Document del  Pla Anual normatiu de l'Administració General de l'Estat

 

LA JUNTA DEL CSITAL DE CATALUNYA

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació