COMUNICAT DEL CSITAL CATALUNYA EN RELACIÓ AMB L'ANUNCI PER LA CELEBRACIÓ D'UN REFERÈNDUM L'1 D'OCTUBRE DE 2017 

El Consell de SITAL de Catalunya aglutina a un col·lectiu de funcionaris, amb un model professional homòleg al d’altres països de la Unió Europea, fortament compromesos amb els governs locals de Catalunya que duem a terme en totes les Corporacions locals les  funcions públiques estructurals i necessàries de fe pública, assessorament legal, control intern de la gestió econòmico-financera, la comptabilitat i la recaptació.

La conducta professional dels SITAL es fonamenta en els  valors i principis d'ètics del Codi Ètic dels secretaris, interventors i tresorers d'Administració local aprovat l'any 2005, que varen ser renovats per unanimitat per l'organització col·legial en l'Assemblea Congressual celebrada a Lleida l'any 2013 amb l'aprovació del Pla Director Professional dels Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya.

Davant de les manifestacions polítiques i les publicacions aparegudes en els mitjans de comunicació en relació a la celebració d'un referèndum l'1 d'octubre que han donat als SITAL un protagonisme que no ens correspon.

La Junta General del Consell de SITAL de Catalunya manifesta el següent:

  • L'actuació professional del SITAL de Catalunya es regeix pels principis ètics fonamentals i d’ètica professional del Codi Ètic professional dels SITAL  que  propugnen, entre d’altres, la defensa dels valors democràtics, de legalitat, de lleialtat i de neutralitat i d'imparcialitat política. 
  • Els SITAL de Catalunya en l’exercici de les nostres funcions sempre respectem aquests principis i complim amb el principi de legalitat que té en el nostre Codi Ètic professional un enunciat clar que no admet interpretacions:

“El funcionariat d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal ha d’actuar d’acord amb les lleis, els reglaments i les normes i instruccions que siguin aplicables al compliment dels seus deures i, en qualsevol cas, ha de romandre sempre fidel a l’esperit i al text de la Constitució Espanyola, a la normativa autonòmica i europea i als principis de conducta d’aquest Codi Ètic.”  

Aprovat per unanimitat en la sessió de  la Junta General del CSITAL Catalunya de 10 de juliol de 2017

Arxius adjunts

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació