En el BOE núm. 142 del 15 de juny de 2017 es publica la  Sentencia 54/2017, d'11 de maig, del Tribunal Constitucional, en el recurs interposat per la Generalitat de Catalunya contra diversos preceptes de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL).

La Sentència estima parcialment el recurs d'inconstitucionalitat i declara inconstitucionals i nuls els apartats 3 i 4  de l'article 104 bis de la LBRL, introduït per l'article 1.28 de la LRSAL, el contingut dels quals era el següent:

 Article 104 bis. Personal eventual de les entitats locals

(...)

3. La resta d'entitats locals o dels organismes que en depenen no poden incloure a les seves plantilles llocs de treball la cobertura dels quals correspongui a personal eventual.

4. El personal eventual a què es refereixen els apartats anteriors s'ha d'assignar sempre als serveis generals de les entitats locals en la plantilla dels quals aparegui consignat. Només es poden assignar excepcionalment, amb caràcter funcional, a altres serveis o departaments de l'estructura pròpia de l'entitat local si ho reflecteix expressament el seu reglament orgànic. (...)

 La Junta del CSITAL de Catalunya

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació