RESOLUCIÓ GAH/1031/2017, d'11 de maig, de reclassificació del lloc de secretaria de classe tercera a classe segona, i de creació i classificació dels llocs d'intervenció de classe segona i de tresoreria de classe única de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.

RESOLUCIÓ GAH/1032/2017, d'11 de maig, de reclassificació dels llocs de secretaria i d'intervenció de classe segona a classe primera, i de creació i classificació del lloc de tresoreria de classe única de l'Ajuntament de Cunit.

RESOLUCIÓ GAH/1033/2017, d'11 de maig, per la qual s'autoritza la constitució de l'agrupació dels municipis de Rupit i Pruit i de Sora per al sosteniment en comú d'un lloc de treball de secretaria intervenció, i es crea i classifica el lloc de secretaria de classe tercera d'aquesta agrupació, reservat a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció, que s'ha de proveir pel sistema de concurs.

RESOLUCIÓ GAH/1034/2017, d'11 de maig, de creació i classificació dels llocs de treball de tresoreria de classe única de sis corporacions locals, com a llocs de treball reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria, que s'han de proveir pel sistema de concurs.

BOE de 17 de maig

Funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional

Resolució de 11 de maig de 2017, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es publiquen les bases de concurs ordinari i convocatòries específiques per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Resolució de 11 de maig de 2017, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es publica la relació individualitzada de mèrits generals dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació