Jornada sobre el nou reglament de control intern de les entitats locals

JORNADA SOBRE EL NOU REGLAMENT DE CONTROL INTERN DE LES ENTITATS LOCALS.

El CSITAL Barcelona organitza el proper dia 15 de juny una Jornada pràctica sobre el nou Reial decret  424/2017, de 28 abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats locals del sector públic local.

 

Objectius: La jornada s'ha plantejat amb un doble objectiu:

  • Analitzar les principals novetats del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril que desenvolupa el control intern  de l'activitat econòmico-financera del sector públic local previst en l'article 213 del TRLHL, pel que fa a l'àmbit subjectiu d'aplicació, principis d'exercici, deures i facultats dels interventors, les formes d'exercici del control intern: Funció interventora i control financer, en la doble vessant de control permanent i l'auditoria pública, així com en la planificació del control, l'emissió de nous informes i la realització del Pla d'acció.
  • Presentar experiències pràctiques en la realització del control intern mitjançant actuacions de control financer. Fiscalització plena posterior de despeses i ingressos. Bestretes de Caixa fixa, manaments a justificar. Nòmines, subvencions i d’auditoria pública.

PROGRAMA DE LA JORNADA.

9’00 - 9’10

Inscripció i recollida documentació

9’10 - 9’15

Inauguració de la jornada.

9’15 - 10’00

Àmbit aplicació i principis de l’exercici del control intern. Deures i facultats dels òrgans de control. Règims d’exercici  Entrada en vigor.

Leonor Martinez la Cambra. Interventora general Ajuntament de Cerdanyola del Vallès   . 

10’00 - 10’45 

La funció interventora. Novetats: Fases, contingut. La fiscalització prèvia i limitada prèvia de requisits bàsics. La intervenció material de la inversió. La fiscalització de les bestretes de caixa fixa i dels manaments a justificar

Baldomero  Rovira López. Interventor general Ajuntament de Reus.

10’45 -11’15

Pausa cafè.

11’15 - 12’00

Els reparaments i la resolució de discrepàncies i l'omissió de la fiscalització.

Tomas Carbonell Vila. Interventor general de la Diputació de Tarragona.

12’00 -12’45

El control financer: El control permanent i l'auditoria pública. La planificació i l’emissió d’informes. L'informe resum i el Pla d'acció 

Maria Petra Sáiz Antón. Interventora general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat  .

12,45 - 14'15

Experiències pràctiques en l’exercici del control intern. Funció interventora i   Pla anual de control financer:

José Fernado Chicano Javea. Interventor general de l’Ajuntament de Tarragona 

Maria Petra Sáiz Antón. Interventora general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat .

14’15 – 14,30

Cloenda

Jornada sobre Administració Electrònica: Aspectes sobre la tramitació electrònica d'expedients.

El CSITAL Barcelona organitza el proper dia 2 de juny una Jornada que estudiarà els aspectes sobre la tramitació electrònica d'expedients dins del marc de la administració electronica.

Objectius: Estudi  del marc normatiu relacionat amb la implantació de l’administració electrònica, i en especial,  en l’àmbit del procediment administratiu i contractual.

Destinataris: Càrrecs electes locals, gestors i directius públics, personal de les corporacions locals i especialment a FHCN.  Concessionaris i contractistes de l’administració pública en General, Advocats i consultors de serveis públics.

LlocAuditori del  Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona. (carrer Casp 130 edifici COACB. Planta -1).

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí, mitjançant correu electrònic; informacio@csital.org o al telèfon 93 265 51 61 / 93 265 23 97.

PROGRAMA DE LA JORNADA.

9’00 - 9’10 - Inscripció i recollida documentació.

9’10 - 9’15 Inauguració de la jornada.

9’15 - 10’00 -  El Registre Electrònic. Jordi Cases i Pallares. Secretari General Ajuntament de Barcelona.

10’00 - 10’45  - El procediment administratiu electrònic. Isidre Martí i Sardà. Secretari General Ajuntament de Badalona.

10’45 -11’15 - Pausa cafè.

11’15 - 12’00 – L’arxiu electrònic. Roger Cots i Valverde. Secretari General Ajuntament de Gavà.

12’00 -12’45 - La factura electrònica. El registre comptable de factures i les auditories de sistemes. Joan Ramón Sagalés Guillamón. Interventor general de l’Ajuntament de Cornellà.

12’45 -13’30 – La contractació electrònica. Joan Bosch Muntal. Cap del Servei de Contractació i Imma Soler Castellví. Cap del Servei Jurídic i contractació d’obres de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa

13’30 - Clausura de la jornada.

VII Congrès ACCID. 8 i 9 de juny de 2017

L’ACCID, organitza el VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, que tindrà lloc els dies 8 i 9 de juny de 2017 a l'IESE Business School (C/ Arnús i Garí, 3-7 ).

El CSITAL Catalunya participa en l'acte d'obertura i en la Conferència simultània  del dijous dia 8 de juny a les 17:30 :  “La gestió dels conflictes d’interès com a garantia d’imparcialitat”.A càrrec de Miguel Ángel Gimeno. Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Presentat per la Presidenta del CSITAL Catalunya. Maria Petra Sáiz Anton

El divendres dia 9 de juny a les 11:15 a la sessió simultània de treball: "La Transparència en la informació financera en els ens locals"

PRESIDENT: Aurel·li Corella. Interventor Ajuntament Santa Coloma de Gramenet

COORDINADOR: Francesc Aragón. Interventor Ajuntament Granollers

PONENTS:

Cèlia Argilés. Interventora Consell Comarcal del Segrià.

Anna Macià. Tresorera Ajuntament de Palamós. 

Inscripcions aquí.

Sentència Tribunal Constitucional d’ 11 de maig de 2017. Sobre l'Impost d'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa urbana

El Ple del Tribunal Constitucional ha dictat la Sentència l’11 de maig de 2017, relativa a la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada en el Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Jerez de la Frontera (recurs núm. 174/2015), de  juliol de 2016, en relació amb l’art. 107 del TRLHL que regula la base imposable de l’IIVTNU, per presumpta  vulneració del principi de capacitat econòmica.

La STC estima parcialment la qüestió d’inconstitucionalitat i declara que els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLHL, són inconstitucionals i nuls, però exclusivament en els supòsits que es sotmetin a tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica, és a dir, aquelles que no presentin augments de valors del terreny en el moment de la transmissió.

La STC expulsa de l’ordenament jurídic els articles citats, en els termes assenyalats en la sentència,  i indica que la forma de determinar l’existència o no d’un increment del valor  dels terrenys susceptible de ser sotmès a tributació és quelcom que únicament correspon al legislador, en la seva llibertat de configuració normativa, a partir de la publicació d‘aquesta Sentència, duent a terme les modificacions i adaptacions pertinents en el règim legal de l’impost que permetin arbitrar la forma de no sotmetre a tributació les situacions d’inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

La Junta del CSITAL de Catalunya

Jornada sobre l'aplicació de la Llei 13/2015. Deganat dels Registrators de Catalunya

Des del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, ens complau fer-vos arribar el programa de la Jornada sobre l’aplicació de la llei 13/2015. Aspectes tècnics i jurídics, que tindrà lloc el proper 8 de juny (dijous), a les 16.00 hores, a la seu del Deganat dels Registradors de Catalunya (C/ Joan Miró, 19-21, bxs., Barcelona).

Donant-vos les gràcies, esperem que sigui del vostre interès.

VI Edició Postgrau Auditoria Pública

Us informem qPostgrau d'Auditoria Públicaue s'ha obert el periode de preinscripció de la VI Edició del POSTGRAU EN AUDITORIA PÚBLICA que CSITAL de Catalunya organitza conjuntament amb la Diputació de Barcelonal'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), la Universitat de Barcelona (UB), el Col·legi d'Economistes de Catalunya  (CEC) i el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC).

Podeu consultar a la web  tota la informació i requisits necessaris per cursar el POSTGRAU EN AUDITORIA PÚBLICA. Inscripcions obertes fins del dia 24 de setembre . Preinscripció aquí.

Aprovat el nou Reglament que regula el règim jurídic del control intern dels ens locals

En el BOE 12 de maig de 2017, s'ha publicat el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril  pel qual s'aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local previst a l'article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Donada la importància d'aquesta norma us adjuntem una nota informativa en la qual es recullen les principals novetats del Reial Decret esmentat i us informem que el CSITAL de Barcelona ha  programat, pel proper 15 de juny,  la jornada que du per títol   "EL NOU REGLAMENT DE CONTROL INTERN DE LES ENTITATS LOCALS" la qual té un doble objectiu:

  • Analitzar el contingut i les repercussions en el control intern de l'activitat econòmico-financera de les entitats locals derivades de les principals novetats previstes en el Reial decret.
  • Presentar experiències pràctiques en la realització del control intern mitjançant actuacions de control financer així com d’auditoria pública. 

Us adjuntem el programa provisional de la jornada i el formulari d’inscripció.

Edició 2017. Curs de Gestió, Recaudació i Inspecció d'Ingressos Municipals.

El Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona  organitza el propers dies 27, 28 i 29 de setembre el curs de Gestió, Recaptació i Inspecció d'ingressos municipals. En breu us farem arribar el programa i la relació de ponents. Us hi esperem!!!


El Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local de Barcelona organiza los próximos días 27, 28 y 29 de septiembre el curso de Gestión, Recaudación e Inspección de ingresos municipales. En breve le enviaremos el programa y la relación de ponentes. Os esperamos !!!

Nova sessió especial del Seminari de Dret Local de l'FMC: Debat i confrontació política als governs locals

 Avui nova sessió especial del Seminari de Dret Local de l'FMC sota el lema "Debat i confrontació política als governs locals", en la inauguració ha participat la senyora Aurora Corral Garcia, Vicepresidenta del CSITAL Barcelona i membre del la Junta de CSITAL Catalunya, Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller, coordinador general de la Diputació de Barcelona i el Secretari General de l'FMC, Juan Ignacio Soto Valle.

A la sessió especial partiparàn, en primer lloc, Eduard Paricio Rallo, magistrat, que ens parlarà sobre la legalitat i la llibertat d’expressió. En segon lloc i per analitzar les consultes populars i la iniciativa ciutadana  farà la seva intevenció Fernando Pindado Sánchez, comissionat de Participació a l’Ajuntament de Barcelona. Per acabar, Carmen Alonso Higuera, secretària de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, tractarà sobre la qüestió de confiança i la moció de censura.

Seminari Consells Comarcals al dia

La Càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics de l'ACM organitza amb el suport d'entre d'altres, del Consell SITAL de Catalunya, un seminari d'actualització pel personal dels consells comarcals. El cicle de conferències s'inaugura el 8 de maig i finalitza el 30 de novembre en diferents dies companys de professió aniran participant i analitzant aspectes de la gestió d'aquest ens.

Més informació.

Programa complert.

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]